• White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

All design work is © 2019 Mindy Wang

Special thanks to: 
 
Ania Borysiewicz      Instructor    
Tina Ou                     Teacher Assistant
Refarli Ma                 Printing